Blog

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Ustawa z 2019 r. dotyczy przekazywania organizacjom pozarządowym żywności, która może trafić do kosza. Te przepisy dotyczą żywności:

  • której upływa termin ważności lub data minimalnej trwałości
  • która ma wady wyglądu (w tym także opakowań).

Wcześniej ustawa obejmowała jedynie sklepy powyżej 400 m2, w których przychód ze sprzedawanej żywności stanowi co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Jednak od 2021 roku dotyczy również sklepów lub hurtowni o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2.

Obowiązki sprzedawców żywności:

  1. podpisanie umowy z organizacją pozarządową dotyczącej przekazywania niesprzedanego jedzenia
  2. prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych, we współpracy z organizacją pozarządową, której sklep będzie przekazywać żywność, co najmniej raz w roku, przez dwa kolejne tygodnie
  3. składanie rocznego sprawozdania o ilości marnowanej żywności, począwszy od sprawozdania za rok 2020
  4. zamieszczanie informacji o wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności lub o wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, w sprawozdaniu finansowym oraz na swojej stronie internetowej, jeżeli ją prowadzą.

Najbardziej zainteresował mnie punkt dotyczących kampanii. Okazuje się, że co najmniej raz w roku, przez co najmniej dwa kolejne tygodnie, sprzedawca powinien przeprowadzać w swoim sklepie kampanię edukacyjno-informacyjną na temat racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Prowadzi je wspólnie z organizacją pozarządową, której przekazuje żywność.

Jeśli sprzedawcy, mimo umowy wyrzucają żywność, są obciążani opłatami na rzecz organizacji, z którą umowę podpisali. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% masy marnowanej żywności w kilogramach, z wyjątkiem 2020 roku, kiedy podstawa wynosiła 80% masy marnowanej żywności w kilogramach. Opłatę pomniejszysz o koszty, jakie firma poniosła na kampanie edukacyjno – informacyjne czy transport żywności do organizacji, z którą współpracuje.

Mam nadzieję, że to zachęci sprzedawców zarówno do niemarnowania żywności jak i do edukacji!

Literatura:

  1. https://www.biznes.gov.pl/
  2. https://www.nik.gov.pl/
  3. https://bankizywnosci.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *