Regulamin konkursu błonnik

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fitoscience.
 2. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook/Instagram. Serwis facebook.com/https://www.instagram.com/ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Polski.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook/Instagram.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a https://www.instagram.com/fitoscience_/ lub https://www.facebook.com/FitoScience.
 4. Konkurs trwa do 11 grudnia 2021 do godz. 23:59.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu na fanpage Fitoscience.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem:  https://www.instagram.com/fitoscience_/ lub https://www.facebook.com/FitoScience.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na określeniu zawartości błonnika pokarmowego w owsiance ze zdjęcia (w gramach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców na Instagramie i 1 zwycięzca na Facebooku.
 4. Odpowiedzi najbardziej zbliżone do faktycznej zawartości wyliczonej z udziałem programu dietetycznego zostaną wybrane przez Organizatora.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w komentarzu pod postem konkursowym.
 6. W przypadku remisu pod uwagę będzie brany czas udzielonej odpowiedzi.
 7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 3 egzemplarze książki Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej wydawnictwa PZWL (2 egzemplarze na Instagramie, 1 na Facebooku).
 2. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców przez wydawnictwo.
 3. Dane adresowe do wysyłki Nagrody należy podać w wiadomości prywatnej najpóźniej do 24 godzin po ogłoszeniu wyników, po tym czasie zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook/Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: karolina@fitoscience.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: Konkurs Błonnik.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fitoscience. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Fitoscience.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Fitoscience.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.